Welcome

Welcome 

I am delighted to welcome you to this website of the Global Irish Economic Forum and the Global Irish Network.

One of Ireland’s greatest resources has always been her people.   Successive Irish Governments have built a multi-layered relationship with the Diaspora that has marked us as a role model for many other countries.  I will continue to ensure that the enhancement of our connections with members of the global Irish community remains central to Government policy.

The establishment of a permanent global network of those invited to the initial Global Irish Economic forum, and other influential members of the Diaspora was identified as an important objective by 2009 Forum participants.  In early 2010, the Global Irish Network was launched and now comprises of over 350 of the most influential Irish and Irish-connected individuals abroad.  Members of the Network, who come from a diversity of fields and are based in almost 40 countries, provide Ireland with an invaluable resource of international expertise from which we can draw as we work towards economic recovery.  Since its inception, the Network has worked closely with the Government and State Agencies in promoting Ireland’s economic, cultural and tourism messages in key markets.  The Network is also a key partner in our ongoing efforts to restore our international reputation.  

The success of Network members is testament to the hard work, innovation and ability which characterises the Irish abroad. Members have clearly demonstrated a willingness to engage in delivering economic recovery in Ireland. The connections made and ideas generated have demonstrated that in this modern globalised world, the reach, power and influence of so many members of the Irish Diaspora can provide Ireland with an important competitive edge.  Harnessing this potential provides the State with a significant asset in engaging new and emerging markets.

The second Global Irish Economic Forum was held in Dublin Castle in October 2011 and was highly successful. Convened by the Government, it brought together some 270 members of the Global Irish Network drawn from 37 countries with the Taoiseach, Government, State Agencies and domestic business leaders for a frank and intensive exchange of ideas on the Government’s priorities for economic renewal, job creation and the restoration of Ireland’s reputation abroad.

The format of the event comprised plenary sessions and working groups, based on the priorities in the Programme for Government. A number of the plenary sessions and breakout panel discussions were streamed live and can be viewed here. The full Report of the Forum is now available. It was prepared by the Smurfit Business School and the Department of Foreign Affairs and Trade, and includes full details of the outcomes from the working groups that took place during the event.

Having reviewed the outcomes of the Forum, the Government identified 12 initiatives for priority delivery, including a World Actors’ Forum, improving access to Ireland for those seeking to do business or study here, increased mentoring and graduate placement schemes, and encouraging the development of an investment scheme to provide loans to small Irish businesses through the Diaspora.

Our primary goal is to ensure that the Forum makes a tangible contribution to Ireland’s economic recovery.  In the 12 months since the Forum, we have therefore worked to ensure that the post Forum process has contributed:  to the re-envisaging of Ireland;  to the restoration of our international reputation; to the re-engagement of Ireland with its friends and allies abroad;  to the re-energising of the country; and to the domestic reform process.  Progress made to date can be viewed in the 12 month progress report which was published at the end of October 2012. 

 

Eamon Gilmore, T.D.

 Tánaiste and Minister for Foreign Affairs and Trade

 

 

 

 

Cúis áthais dom fáilte a chur romhaibh ar an suíomh seo atá tiomnaithe don bhFóram Domhanda faoi Eacnamaíocht na hÉireann agus do Ghréasán Domhanda na hÉireann. 

Is é muintir na tíre ceann dena hacmhainní is mó a bhí riamh ag Éirinn.  Tá Rialtais na hÉireann i ndiaidh a chéile tar éis caidreamh a chothú ag neart leibhéil leis an Diaspora agus tá ár ról ceannródaíochta aitheanta ag neart tíorthaí eile.

D’aithin lucht páirtíochta Fóram 2009 gur chuspóir tábhachtach é bunú ghréasán buan domhanda dóibh siúd a tugadh cuireadh dóibh ann agus baill an Diaspora ag a bhfuil tionchar. Go luath in 2010, cuireadh an Gréasán Domhanda na nGael ar bun agus cuimsíonn sé 350 Gael agus daoine le ceangal le hÉirinn.  Is tobar luachmhar iad baill an Ghréasáin, a dtagann ó chúlraí éagsúla agus atá lonnaithe i mbeagnach 40 tír, d’Éirinn lena saineolas idirnáisiúnta as ar féidir linn tarraingt de réir mar a oibríonn muid i dtreo téárnamh geilleagrach. Óna thús, tá an Gréasán ag obair i ndlúthpháirt leis an Rialtas agus na Forais Stáit ag cur chun cinn teachtaireachtaí geilleagair, cultúir agus turasóireachta sna margaí is tábhachtaí.  Tá an Gréasán lárnach inár n-iarrachtaí leanúnacha cáil idirnáisiúnta na tíre a leigheas.

Is teistiméireacht rath baill an Ghréasáin don diansaothar, nuálaíocht agus cumas a aithnítear sna Gaeil thar lear.  Tá fianaise shoiléir ann do thoil na mball páirt a ghlacadh i dtéarnamh geilleagrach na hÉireann.  Tá léirithe ag an teagmhálacha a déanadh agus na smaointí a gineadh gur féidir le haimsiú, cumhacht agus tionchar baill an Diaspora buntáiste iomaíoch a thabhairt  d’Éirinn san saol nua-aimseartha domhandaithe seo.  Is mór an maoin é an poiteansal seo don Stát sa gcaoi is go mbainfear leas as chun dul i ngleic le margaí nua agus margaí ag teacht chun cinn.

Eagraíodh an dara Fóram Domhanda faoi Eacnamaíocht na hÉireann i gCaisleán Átha Cliath i nDeireadh Fómhair 2011 agus d’éirigh go han-mhaith leis.  Nuair a shocraigh Rialtas, tugadh 270 ball an Ghréasáin Domhanda ó 37 tír leis an Taoiseach, an Rialtas agus Forais Stáit agus cinnirí gnó na hÉireann le plé díreach agus dian a dhéanamh agus ag malartú smaointí maidir le tosaíochtaí téarnamh geilleagrach, cruthú post agus athréimniú cáil na hÉireann thar lear.

Leagadh an ócáid amach agus eagraíodh na seisiúin agus grúpaí oibre de réir thosaíochtaí Chlár an Rialtais.  Déanadh cuid dena seisiúin iomlánacha a shruthú beo agus is féidir breathnú orthu anseo.  Tá tuarascáil iomlán an Fhóraim le fáil anseo.  Is é Scoil Gnó Smurfit agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a d’ullmhaigh í, agus cuimsíonn sí torthaí na ngrúpaí oibre a eagraíodh le linn na hócáide. Tar éis dóibh athbhreithniú ar thorthaí an Fhóraim, d’aithin an Rialtas 12 príomh-thosaíochtaí lena n-áirítear Fóram Domhanda Aisteoirí, taisteal go hÉirinn a éascú dóibh sin atá ag iarraidh gnó nó staidéar a dhéanamh anseo, méadú ar scéimeanna socrúcháin céimithe is breis meantóireachta , agus forbairt scéim infheistíochta soláthar iasachtaí do ghnóthaí beaga tríd an Diaspora a chothú.

Is é priomh-aidhm an Fhóraim ná a chinntiú go mbíonn toradh fónta do théarnamh geilleagrach na hÉireann.  Sna 12 mí tar éis ón Fhóram, táimid tar éis a bheith ag obair le cinntiú go bhfuil próiseas an Fhóraim tar éis cur le athfhísiú na hÉireann, athréimiú ár gcáil idirnáisiúnta, ath-ghabháil le cairde agus comhghuaillithe na hÉireann thar lear, ath-chumhachtú na tíre, agus le próiseas athchóiriú baile.  Is féidir a léamh anseo faoin dul chun cinn atá déanta go dtí seo san tuarascáil 12 mí a foilsíodh ag deireadh mí Dheireadh Fómhair 2012.

 

 

Éamon Gilmore T.D.

 

Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála